Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

1. Регистър на лицата, подали декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2. Декларации на кметове на кметства

3.  Регистър на лицата, подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ пред органа по назначаване/работодателя 

4. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси / отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г. /

1. Регистър на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-Декларации на общински съветници и кметове

-Декларации на служители в администрацията

2. Лица за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт

3. Архив на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Нагоре