На Вниманието на ПЧЕЛАРИТЕ Въздушно Пръскане с Инсектицид-ФОРЕЙ 45 от 24.09.2019 до 27.09.2019г. 2019-09-20

Планински лекоатлетически полумаратон „РЕМОВО – БЛАТЦА - РАКИТОВО 2019 г.    ПЛАКАТ

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на сметките за средства от ЕС и на общинският дълг на община Ракитово за 2018 г. 2019-08-12

Доклад за изпълнение на бюджета 2019-08-12 Годишен отчет за състоянието на общинския дълг 2019-08-12

Информация за представяне на Бюджета до 30.06.2019 година 2019-08-12

КОНТРОЛ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА 2019-08-09

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 2019-08-06

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ-1 2019-07-18

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ-2  2019-07-18

Сключен договор с ДФЗ BG06RDNP001-7.007-0006-C01 от 10.05.2019 г. за представяне на БФП по ПРСР 2014-2020 г. „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито“ - с. Дорково, община Ракитово  - 2019-05-10

Информация за представяне на Бюджета до 30.06.2018 година  - 2018-08-13

Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К

 БРОЙ 1 2, 6 февруари 2018 г., СТР. 59-6 0

 

Слушайте по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик, на основата на членовете. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че може да приеме кадастравна

карта и кадастрален регистър на недвижими имоти за земя на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово,

община Ракитово, с. Капитан Димитриево, с.Радилово, община Пещера, които са в служба по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен

срок за публично публикуване в „Държавен вестник“, за да се интересуват лица, които могат да създадат писмено измерение по тези пред Службата по геодезия,

картография и кадастър - Пазарджик.

Важно съобщение: 

 От 1.11. 2017г Община Ракитово работи с нови сметки, администриране на обслужваща банка от банка ДСК ЕАД на Райфайнанбанк ЕАД:

 

Райфайзенбанк ЕАД

клон Велинград

ул. Александър Стамболийски бл.1

 1. BG26RZBB91553100055002-Б юджетна сума

 2. BG30RZBB91558400055002-Бюджетна- Местни данни и такси

Банков код RZBBBGS


 

Съобщение за стартиране на проекта „Развитие на социалното предприятие в община Ракитово, чрез създаване на социално предприятие за озеленяване“  2018-11-30

Обща информация за персонала на Общинското социално предприятие за озеленяване 2018-11-30 

 

Съобщение от 09-10-2018г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


            Уведомяваме Ви и Ви каним за обсъждане за по-дългосрочни общи общини от община Ракитово с цел реализация на проекта „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ГОРНА ЧАСТ / АСФАЛТИРАНЕ И ТРОТОАРИ / НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РАКИТОВО, В Т.Ч. И НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА КЪМ УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” РАКИТОВО ” с кредитиране на проекта от търговската банка. Обсъждане ще се проведе на 19.10.2018 година / петък / от 10,30 ч. в залата на общината с административен адрес: гр.Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" № 57.С обявената се местна общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които трябва да бъдат регистрирани, уведомени или предоставени на територията на община Ракитово, ръководители на бюджетни звена, кметове, зам.-кметове , общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Предназначението на проекта е чрез интегриране на развитието на околната среда, което осигурява доброто качество на живот и работа. Стойността на проекта е 1500 хил.лв. като ще се финансира чрез банков кредит, отпускан от собствени приходи и изравнителна субсидия на общините.

 

КОСТАДИН ХОЛЯНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

 

 Дирекция "Бюро по труда" - Велинград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни и Мерки програми за Заетост и обучение на английски безработни ли ца

Съобщение от 23-03-2018г.

     На 21март Министърът на околната среда и водите на Нейно Димов, община на Велинград д-р Костадин Коев и кмета на община Ракитово Костадин Холянов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетна ос 2 2020 г. “По Инвестиционен проект“ Изграждане на инсталации за предварително третиране на сметните отпадъци и инсталации за компостиране на зелени отпадъци от общините Велинград и Ракитово ”. Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. Евро. лв. от „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,15 млн. евро. лв. Срокът за нейното реализиране на 30 месеца. С отпуснати пари ще бъде изградена инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 15 000 тона годишно и инсталация за компостиране с капацитет от 4000 тона годишно. Трябва да се осигури необходимото оборудване, оборудване и техника за събиране и транспортиране на зелени и биоразградими битови отпадъци. Целта на проектното предложение е да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на сметните отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и / или биоразградими отпадъци.

Стартиране на нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

Плакат маратон 2017

Полумаратон-Ракитово

Временен счетоводен отчет по сключен договор с ДФС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подразделение 7,2 "Инвестиции в подкрепа на подобряването или разширяването на всички видове малка инфраструктура" от мярка 7 за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

Ще реконструират улиците в Ракитово с пари от ДФ

Ремонтират улиците

ГОДИНА \ tЗАСТРАХОВАНЕ НА КОМПАНИЯТА \ tПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ \ t

Покана за публично обсъждане на отчета за 2016 година

Съобщение по проект BG05M2OP001-3.002-0339 - Образователна интеграция в Община Ракитово  - 2017-02-15

За празниците

БАБИНДЕН

Прессъобщение

11.01.2017 г.

Общински съвет-Ракитово ще прегласува отново решението за избор на В и К оператор за общината

Във връзка със заповед от 28.12.2016 г. на входа на общинския съветник на Гърция Караминова, която е избрала решението за Общински съвет №305 от 20 декември 2016 г.

Управляващия орган трябва да вземе решение за публична държавна собственост и служител на публичната власт. водопровод на язовир “Голям Беглик”, който е собственост на държавата.

След приключване на проверката и в съответствие с изискванията на Управителя на „ВКТВ“ ЕООД-Ракитово-инж. Този водопровод, за който се твърди, че е в основата на областния управител, е на територията на община Батак и по никакъв начин не се свързва с водоснабдителната система на община Ракитово. В зависимост от интензивността на инфлацията, се наблюдава работна среща в МРРБ на 9 декември 2014 г. в присъствието на представители на Министерството и на общността.

В тази връзка председателят на Общински съвет-гр.Ракитово Нина Димова направи предложение за отмяна на решението за ново обсъждане решение № 305 / 20.12.2016 г., взето с Протокол № 20, да бъде прегласувано отново.

Удължиха ваканцията за учениците в община Ракитово до неделя

 Със заповед на кмета на Община Ракитово Костадин Холянов е удължена ваканцията за учениците до неделя, 15. януари 2017 г. включително. Обявени за неучебни са четвъртък и петък, като мотиви за удължаване на зимната ваканция на учениците, са високата заболеваемост и усложнената зимна обстановка. Децата са на училище в понеделник, 16 януари 2017 г.

Уведомление за учебните заведения относно превантивни мерки във връзка с усложнената зимна обстановка и високата заболеваемост

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 - 2016-12-22

Заповед за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледнните и Новогодишни празници

Евродепутатът Искра Михайлова и кметът Костадин Холянов откриха новия водопровод на ул.“Мел“ в Костандово

Първа копка на нов водопровод на ул.“Г.Бенковски“ в Ракитово

Наградиха Иван Елкин и Георги Холянов с плакети за принос и развитие на музикалната култура в град Ракитово

15-годишната Ванеса Янева стана кмет на Ракитово за един ден

Дирекция “Бюро по труда”- Велинград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с изпълнение на дейности по ДДД - дезинфекция .дезинсекция и дератизация община Ракитово приема оферти от лицензирани фирми срок до 22.07.2016г.

Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда” - Велинград, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮНИ 2016г. 

Заповед за забрана на пашата 2016 г.

Зов за помощ

Писмо от Областния управител, относно вземане на решение от Общински съвет за включване на общината в областната асоциация по ВиК. - 2016-02-03

Откриха новия път от с.Дорково към „Дъното“ и спортната зала в Костандово

Заповед за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледнните и Новогодишни празници

СЪС 62 % РЕЙТИНГ РАКИТОВО СЕ ОТКРОЯВА КАТО НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА ОБЩИНА В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

Гласуваха заплатата на кмета и на кметовете на кметства

Кметът на общината Костадин Холянов представи екипа си

Заповед и покана за публично обсъждане

Отбелязахме 103-тата годишнина от Балканската война с полумаратон и рок фест

Съобщение за спиране на движението на МПС над 3,5 т.

Маратон 2015 година

Съобщение за заседание на ОИК

Предложение за промяна на Наредбата за бюджета и отчет към 30.06.2015 г.

Препоръка за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната

Открит бе  Център за Семейно Обучение в Ракитово

Наградиха победителите в 7-мия Национален конкурс на името на Милош Зяпков 

Публично обсъждане на отчета на общинския дълг за 2014 година , отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2014 година на община Ракитово

Заповед за продажба на автомобили

Заповед за отдаване под наем 

Заповед

Община Ракитово търси да назначи Младежки медиатор

Заповеед за търг

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити при санитарни сечи количества дървесина от временен склад - Дъното

Заповед за забрана на паша

Заповед

Нови скандални дела тегнат над Община Ракитово 

Пресконференция на кмета на община Ракитово

Заповед за отмяна на бедственото положение на територията на община Ракитово

 

Кметът на Ракитово Любомир Петков обяви бедствено положение в община Ракитово със заповед от днес – 9-ти март. Вследствие на обилните снеговалежи на територията на общината през последните два дни, положението в трите населени места – град Ракитово, град Костандово и село Дорково е критично. И трите населени места са труднопроходими, с прекъснато електрозахранване, липсват и телекомуникации. Общинската фирма по снегопочистване не е спирала работа и докладва ежечасно за хода на действията си. Със  Заповедта на кмета всички граждани, фирми и организации се задължават да почистят прилежащите им площи. Същото се отнася и до всички директори на учебни, детски и социални заведения. Бедственото положение ще е в сила до отмяна на същото.

Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Общинска администрация Ракитово съобщава .......

Финансов Отчет на Кмета на Ракитово и изпълнение на проектите 2013-2014 год. ( трета година от мандат 2011-2015 год. )

Отчет за работата на Общински съвет Ракитово

Община Ракитово с награда от МРР за "Плиоценски парк" - Дорково

Благодaрствено писмо

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Ракитово

Публично обсъждане на Бюджет 2015г. на община Ракитово на 28.11.2014г./петък/ от 10:00 часа в залата на Общинския съвет

Изявление на кмета на община Ракитово Любомир Петков, по повод продажбата на общинска земя

Маратон и Рок фест в Ракитово по случай годишнината от Балканската война

Съобщение

Съобщение

Покана - Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2013 година на община Ракитово

Обществено обсъждане на доклада за изпълнение на бюджета за 2013 година на Община Ракитово ще се проведе на 01.08.2014г./петък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет.

Покана - пресконференция

Общинска програма за закрила на детето 2014 г.

Профилактични ремотни дейности на електросъоръжения

Програма за празника на града - 45 години град Ракитово

Започна дългоочакваният ремонт на улица „Райна Княгиня”  в Ракитово

Предложение за продожба по реда на Общинската собственост

Община Ракитово в подкрепа на декларацията на Регионалната колегия на БАПЗГ / Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи / - Пазарджик

Предложение за общ административен съвет за 2014 г. \ t

Годишен Отчет за 2013 г. по Общински план за развитие на Община Ракитово за мандат 2011 г. - 2015 г.

Победители в национална литературен конкурс "Милош Зяпков"

Нагоре