Открит конкурс за добив на дървесина  •  Документация  •  2019-11-22

Търг за отдаване под наем на петно на ул. "Христо Ботев" 2019-11-18

Търг за отдаване под наем на петно на ул."Иван Клинчаров" кв. 35 2019-11-18

Търг за отдаване под наем на петно на ул. "Иван Клинчаров" кв. 80 2019-11-18

Търг за отодаване под наем на петна № 18 и 19 с площ 19 кв.м.-гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отодаване под наем на петно № 10 с площ 100 кв.м.-гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отдаване под наем на петна № 8 и 9 с площ 19 кв.м. - гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отдаване под наем на петно № 4А с площ 10 кв.м. - гр. Костандово 2019-09-17

Търг за продажба на ПИ 23008.11.67 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на земеделски имоти 23008.3.475 и 23008.3.476 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на петно № 1 с площ 12 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на петно № 2 с площ 17 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на сграда в ПИ 23008.8.612.2-с. Дорково 2019-08-27

Търг за отодаване под наем на петно № 26 с площ 7 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отодаване под наем на помещение за услуги -поща в ПИ 23008.8.488.1 с. Дорково 2019-08-27

Търг за продажба на имот 62004.5.106 2019-07-30

Търг за отдаване под наем на имот 38844.104.267 2019-07-23

Търг за продажба на имот 23008.11.1 2019-07-23

Търг за продажба на имот 23008.11.24 2019-07-23

Търг за продажба на имот 62004.5.865 2019-07-23

Търг за продажба на поземлени имоти – м. Тупавиците 2019-06-18 

62004.15.172 • Тръжна документация 

- 62004.15.173 • Тръжна документация

- 62004.15.174 • Тръжна документация

Търг за продажба на ПИ . 38844.105.82 – гр. Костандово 2019-06-18

38844.105.82 • обявлениетръжна документация 

Търг за продажба на ПИ 62004.5.106 – гр. Ракитово 2019-06-18

Търг за продажба на ПИ 38844.503.1628 - гр. Костандово 2019-06-11

Търг за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в град Костандово 2019-05-28

Търг за отдаване под наем на сграда за търговия находяща се в село Дорково 2019-05-28

Търг за наем 23008.6.356 2019-05-28

Търг за учредяване право на строеж върху имот 62004.5.1408 - гр. Ракитово 2019-03-12

Търг за учредяване право на строеж върху имот 62004.7.40 - гр. Ракитово 2019-03-12

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 27 град Костандово 2019-01-14

Търг за наем жилище 2019-01-14

Тръжни документи за продажба на ПИ23008.11.1  - село Дорково 2018-12-03

Тръжни документи за продажба на специален автомобил Мерцедес 1314 2018-11-26

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 27 град Костандово 2018-10-29

Търг за отдаване под наем  2018-09-25

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2018-07-24

Търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 074154 -ливада в м. Крашка в землището на гр. Костандово - 2018-06-28

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 10 село Дорково - 2018-06-04
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 23 А град Костандово -2018-06-04

Тръжни документи за продажба на ПИ 62004.6.660-гр. Ракитово, ул. Парка № 31а - 2018-03-27

Тръжни документи за продажба на ПИ 62004.6.766 гр.Ракитово-Вилна зона - 2018-03-27

Тръжни документи за продажба на ПИ 23008.8.462 - село Дорково, ул. Къркария № 38 - 2018-03-27

Документация за провеждане на открит конкурс за дърводобив - 2018-03-16

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина през 2018г. -2018-03-15

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 1 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 2 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 3 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 4 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково

Tърг с тайно наддаване за продажба на УПИ  ІІ  KV. 51 град Костандово - 2018-01-23

Търг с тайноо наддаване за продажба на  УПИ  X KV. 94 гр. Костандово - 2018-01-23

Заповед за търг продажба - 2017-11-17

Заповед за обява за търг за отдаване под наем

Обява за конкурс Дорково - 2017-08-01

Документация за участие в търг с тайно наддаване за стояща дървесина на корен - 31.07.2017

Заповед за обява за наем Дорково -2017-07-24

заповед за търг за земеделски земи - 2017-07-24

Заповед за публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на имот 62004.6.17 - 2017-07-03

Заповед за обява за търг-наем на общински имоти - 2017-06-06

Обява за търг за наем - 2017-05-02

Заповед № РД-25-387/13.04.2017г. относно спечелен открит конкурс 2017-04-13

Заповед № РД-25-345/31.03.2017г. относно проведен търг 2017-03-31

Документация за провеждане на открит конкурс за дърводобив 2017-03-24

Обява за търг наем Костандово - 2017-03-16

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина през 2017г. - 2017-03-09

Заповед за търг - 2017-02-20

Заповед за търг - 2017-01-20

Заповед за продажба Въпите-Дъното - 2016-11-30

Заповед за търг за отдаване под наем на земеделска земя - 2016-11-14

Заповед обява Ракитово - 2016-10-30

Заповед обява наеми Дорково - 2016-10-30

Заповед обява продажба на автомобил - 2016-10-30

Заповед конкурс Дорково - 2016-10-24

Обява вилна зона - 2016-10-14

Обява за наеми Ракитово и Костандово - 10/03/2016

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общинска горска територия собственост на Община Ракитово - 09/27/2016

Търг за отдавне под наем - 2016-09-01

Заповед за продажба на общинска земя - 08/02/2016

Заповед за обявяване на публичен неприсъствен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ  - 08/02/2016

Заповед за търг за отдаване под наем на имоти - 07/25/2016

Заповед за обявяване на публичен неприсъствен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ - 06/07/2016

Заповед N578,579|06.06.2016

Обява за търг

Търг с тайно наддаване  за продажба на прогнозни количества дървесина - 20.05.2016г.

Търг дърводобив - 10.05.2016

Публичен търг за продажба на автомобил - 29.01.2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - 11.12.2015

Заповед за прекратяване

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - 11.21.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити при възобновителни сечи количества дървесина от временен склад - КАЧАКОВ ЧАРК - 11.18.2015

Заповед за конкурс Дорково 10.19.2015, 11:55:39

Публичен търг 10.19.2015, 11:52:50

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване По реда на глава VІІ От НРПУРОИ за продажба на английски имот- хора Частна Общинска собственост представляващ: - поземлен имот с идентификатор 62004.12.315, начин на трайно ползване - ливада с площ 416 кв.м. в местност "Хремово" По кадастралната карта на град Ракитово, актуван с АЧОС № 512 / 09.06.2015 година и начална тръжна цена 300 / триста / лева. 09.14.2015

Публичен търг за отдаване под наем на общинско жилище 08.31.2015

Заповед за обява продажба на нива в местност "Ормана" 13.07.2015

Търг добита дървесина Дъното - 06/03/2015

Търг прогнозни количества пашово - 06.01.2015 Заповед №PD-25-618 - 15.06.2015

Нагоре